REGULAMIN „Akcja Wiosna 2020”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Akcja Wiosna 2020”, zwanego dalej „Akcja” jest „AMPOL-MEROL KAROL SMOLEŃSKI” w Wąbrzeźnie, przy ulicy Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno o numerze NIP 878-153-43-14, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji  jest wypromowanie nawozów marki Ogród Start, wzrost sprzedaży oraz zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów.
 3. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Akcja organizowana jest w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji bez wskazania przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty lub innej formy kontaktu dostępnej dla Uczestnika Akcji.
 5. Zasady uczestnictwa w Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 6. Zamierzeniem Organizatora i celem Akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Akcją (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), a w szczególności zasady udziału w promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Akcji – zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które będą ogłaszane poprzez wywieszenie
  w siedzibie Organizatora lub opublikowanie na stronie nawozyogrodnicze.pl, w zakładce AKCJA WIOSNA 2020. Zmiany obowiązują z chwilą  ogłoszenia. Uczestnik Akcji bez zastrzeżeń przyjmuje i potwierdza, że taka forma powiadomienia o zmianie Regulaminu wiąże Organizatora i Uczestników Akcji.
 8. Regulamin Akcji jest jednym źródłem zasad uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Wszelkie inne materiały informacyjne, w  tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakichkolwiek podstaw do wysuwania roszczeń przez Uczestników.
 9. Przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zasięgnąć wszelkich informacji związanych z uczestnictwem z Akcji Promocyjnej telefonicznie po numerem:
 • +48 666 081 627

- albo za pośrednictwem poczty elektronicznej  - adresy e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Udział w Akcji mogą wziąć:
  a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące zakupu towarów objętych Akcją od Dystrybutora biorącego udział w Akcji na potrzeby prowadzonej przez te osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej (odsprzedające towar objęty promocją klientowi ostatecznemu).
  b. podmioty mające status osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które dokonują zakupu towarów objętych Akcją od Dystrybutora biorącego udział w Akcji na potrzeby prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej (odsprzedające towar objęty promocją klientowi ostatecznemu) zwany dalej „Uczestnikiem”.
 2. Akcja obejmuje wszystkie produkty marki Ogród Start®.
 3. Nagrodą są:
  a. Bony Sodexo o wartości 150 zł 
  • za zakup nawozów i innych produktów marki Ogród Start® od jednego Dystrybutora biorącego udział w Akcji o łącznej wartości minimum 3500 zł netto w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.
  Maksymalna wartość bonów  do wygrania to 750 zł.
  b. Bony Sodexo o wartości 200 zł
  • za zakup nawozów i innych produktów marki Ogród Start® od jednego Dystrybutora biorącego udział w Akcji o łącznej wartości minimum 4000 zł netto, w tym 500 zł netto za zakup nawozów płynnych marki Ogród Start® w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. Maksymalna wartość bonów do wygrania to 1000 zł.
 4. Każdy Uczestnik może zdobyć więcej niż jedną nagrodę, stosownie do wielkości dokonanych zakupów i postanowieniami tego Regulaminu. Zakupy produktów Ogród Start sumowane są w okresie trwania Akcji. Przesłanką uzyskania nagrody jest każdorazowe spełnienie warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Lista Dystrybutorów, biorących udział w Akcji dostępna u Przedstawicieli Regionalnych Organizatora, bądź w siedzibie firmy.
 6. Warunkiem uzyskania nagrody jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a. zakup Produktów objętych Akcją, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3 powyżej,
  b. wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego na stronie nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja Wiosna 2020” do dnia 30.04.2020 r., (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane).
  c. przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja Wiosna 2020” kopii faktury potwierdzającej zakup towaru od Dystrybutora zgodnie z warunkami opisanym w pkt. 3 powyżej do dnia 30.04.2020 r. ( po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane).
 7. W okresie od 01.10.2019 r. do 30.04.2020 r. Uczestnik zobowiązany jest zadeklarować chęć uczestnictwa, zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, tj. w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Formularz zgłoszeniowy zawierający braki wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) lub brak osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w Akcji jest nieważny i w takiej sytuacji Organizator nie wyda na jego podstawie nagrody. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych i adresowych.
 8. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić elektroniczne na stronie nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja Wiosna 2020”.
 9. W Akcji nie mogą uczestniczyć:
  a. pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci,
  b. przedsiębiorcy powiązani rodzinnie lub kapitałowo z Dystrybutorem, najbliżsi członkowie rodzin Dystrybutora, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci,
  c. pracownicy Dystrybutora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci.
 10. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wydania nagrody lub zażądać zwrotu nagrody w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Uczestnik ubiega się o odbiór nagrody w związku z zakupem produktów, który faktycznie nie miał miejsca lub gdy nastąpił zwrot produktów do Dystrybutora. Weryfikacji dokona Organizator na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie oraz na podstawie dokumentacji sprzedaży Dystrybutora.
 11. Organizator informuje Uczestników, o których mowa w punkcie 1.a) i 1.b), że uzyskana przez nich nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu we własnym zakresie przez tych Uczestników.
 12. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia promocji, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- „wolne od podatku dochodowego są (…) wartość (…) nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych (…) nagród nie przekracza 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przed podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 13. Uczestnikowi uprawnionemu do odbioru nagród nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrody innego rodzaju, wymiany nagrody na równowartość nagrody w pieniądzu lub przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 14. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.

 

ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrody dostarczane są na adres wskazany przez Uczestnika lub osobiście przez Przedstawiciela Regionalnego firmy Ampol-Merol Karol Smoleński w terminie do dnia 15.09.2020r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne lub błędnie podane dane teleadresowe odbiorcy.
 2. Warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody, stanowiącego potwierdzenie odebrania nagrody i  przekazania Przedstawicielowi Regionalnemu w przypadku dostarczenia nagrody osobiście, bądź odesłanie potwierdzenia na adres siedziby firmy bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia otrzymania  przesyłki. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia odbioru nagrody, Organizator ma prawo zażądać zwrotu nagrody.
 3. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę, przez podpisanie listu przewozowego dołączonego do przesyłki, jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika.
 4. W momencie odbioru przesyłki z nagrodą Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej.
 5. Nagroda (przesyłka z nagrodą) nieodebrana przez Uczestnika lub odmowa odbioru nagrody (przesyłki z nagrodą) przez Uczestnika albo trwająca dłużej niż 7 dni roboczych niemożliwość skontaktowania się z Uczestnikiem celem wydania i odebrania nagrody oznacza, że Uczestnik zrzeka się prawa do nagrody i nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 6. Nagrody dostarczane są na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Polski.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnośnie prowadzenia Akcji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora przez cały okres trwania Akcji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinno nastąpić wydanie nagrody. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 5. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, nadanym na poczcie nie później niż w terminie 10 dni od daty podjęcia decyzji przez Organizatora.

 

DANE OSOBOWE

 1. Następujące dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy/stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
 2. Administratorem danych jest: AMPOL-MEROL Karol Smoleński jako Organizator Akcji dla Sklepów 2020, wydawca serwisu internetowego nawozyogrodnicze.pl. Dane kontaktowe: ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  a. rejestracji udziału w Akcji dla Sklepów 2020 oraz jej przeprowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie i wydania nagród,
  b. w celu oferowania Uczestnikowi produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),
  w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
  c. w celu oferowania Uczestnikowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów i kooperantów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika, czyli profilowania,
  d. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  e. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. a, e i f) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika -art. 6 ust. 1 lit. a RODO (cel z lit. b i c). Dane przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności akcji i liczby ich uczestników, dostarczeniu Administratorowi i jego partnerom oraz kooperantom informacji o uczestnikach akcji, w tym, informacji o usługach Administratora i innych podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub partnerów albo kooperantów.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i kooperantom akcji; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach akcji lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Akcji dla Sklepów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub
  w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorem danych pod adresem AMPOL-MEROL Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie  www.nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja Wiosna 2020”. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Akcji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Akcji przez Organizatora w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym podali nieprawdziwe dane lub których działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszają interesy, dobre imię Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne, w tym w szczególności za działania firm kurierskich, poczty.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikające z udziału w Akcji rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
© 2020 Ampol-Merol Karol Smoleński