REGULAMIN „Akcja dla Sklepów Wiosna 2018”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Akcja dla Sklepów Wiosna 2018”, zwanego dalej „Akcja” jest „AMPOL-MEROL KAROL SMOLEŃSKI” w Wąbrzeźnie, przy ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno o numerze NIP 878-153-43-14, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji  jest wypromowanie nawozów marki Ogród Start, wzrost sprzedaży oraz zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów.
 3. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Akcja organizowana jest w okresie od dnia 1.11.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji bez wskazania przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty lub innej formy kontaktu dostępnej dla Uczestnika Akcji.
 5. Zasady uczestnictwa w Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 6. Zamierzeniem Organizatora i celem Akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Akcją (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), a w szczególności zasady udziału w promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Akcji – zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które będą ogłaszane poprzez wywieszenie w siedzibie Organizatora lub opublikowanie na stronie www.nawozyogrodnicze.pl. Zmiany obowiązują z chwilą  ogłoszenia. Uczestnik Akcji bez zastrzeżeń przyjmuje i potwierdza, że taka forma powiadomienia o zmianie Regulaminu wiąże Organizatora i Uczestników Akcji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Udział w Akcji mogą wziąć:
  a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujących zakupu towarów objętych Akcją od Dystrybutora biorącego udział w Akcji na potrzeby prowadzonej przez te osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej (odsprzedający towar objęty promocją klientowi ostatecznemu).
  b. podmioty mające status osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej i które dokonują zakupu towarów objętych Akcją od Dystrybutora biorącego udział w Akcji na potrzeby prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej (odsprzedający towar objęty promocją klientowi ostatecznemu) zwany dalej „Uczestnikiem”.
 2. Akcja obejmuje produkty marki Ogród Start. Lista Produktów premiowanych (objętych Akcją) będzie aktualizowana w trakcie trwania Akcji. Informacja na temat aktualnej listy Produktów premiowanych będzie dostępna na stronie www.nawozyogrodnicze.pl lub w siedzibie Organizatora.
 3. Promocja polega na tym, że każdy podmiot spełniający warunki określone w punkcie 1 powyżej (Uczestnik), z zastrzeżeniem pkt. 9, który w okresie od 01.11.2017 r. do 31.03.2018 r. kupi jednorazowo od Dystrybutora, biorącego udział w Akcji, nawozy marki Ogród Start o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 (trzy tysiące) złotych netto, otrzyma od Organizatora nagrodę. Zakup jednorazowy = jedna faktura stwierdzająca sprzedaż nawozów marki Ogród Start o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 złotych netto. Lista Dystrybutorów, biorących udział w Akcji dostępna u Przedstawicieli Regionalnych Organizatora lub w siedzibie Organizatora.
 4. Każdy zakup produktów zgodnie z pkt. 3 powyżej jest nagradzany przez Organizatora. Nagrodą za każdy jednorazowy zakup od Dystrybutora nawozów marki Ogród Start o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 (trzy tysiące) złotych netto, jest Kupon Premiowy Sodexo.
 5. Warunkiem uzyskania nagrody jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a. zakup Produktów objętych Akcją, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3 powyżej,
  b. wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego na stronie www.nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja promocyjna”do dnia 15.04.2018 r.,
  c. przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja promocyjna” kopii faktury potwierdzającej zakup towaru od Dystrybutora zgodnie z warunkami opisanym w pkt. 3 powyżej do dnia 31.05.2018 r.
 6. W okresie od 01.11.2017 r. do 31.05.2018 r. Uczestnik zobowiązany jest zadeklarować chęć uczestnictwa, zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego tj. w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Formularz zgłoszeniowy zawierający braki wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) lub brak podpisu Uczestnika jest nieważny i w takiej sytuacji Organizator nie wyda na jego podstawie nagrody. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych i adresowych.
 7. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić elektroniczne na stronie www.nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja promocyjna”.
 8. Każdy Uczestnik może zdobyć więcej niż jedną nagrodę, ale nie więcej niż pięć nagród, stosownie do wielkości dokonanych zakupów i postanowieniami tego Regulaminu. Przesłanką uzyskania nagrody jest każdorazowe spełnienie warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W trakcie trwania Akcji Uczestnik może otrzymać nagrody o wartości łącznej nie większej niż 760 zł.
 9. W Akcji nie mogą uczestniczyć
  a. pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci,
  b. przedsiębiorcy powiązani rodzinnie lub kapitałowo z Dystrybutorem, najbliżsi członkowie rodzin Dystrybutora tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci,

  c. pracownicy Dystrybutora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci.
 10. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wydania nagrody lub zażądać zwrotu nagrody w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Uczestnik ubiega się o odbiór nagrody w związku z zakupem produktów, który faktycznie nie miał miejsca lub gdy nastąpił zwrot produktów do Dystrybutora. Weryfikacji dokona Organizator na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie oraz na podstawie dokumentacji sprzedaży Dystrybutora.
 11. Organizator informuje Uczestników, o których mowa w punkcie 1.a) i 1.b), że uzyskana przez nich nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu we własnym zakresie przez tych Uczestników.
 12. Uczestnikowi uprawnionemu do odbioru nagród nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrody innego rodzaju, wymiany nagrody na równowartość nagrody w pieniądzu lub przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 13. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.

ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrody dostarczane są na adres wskazany przez Uczestnika w terminie do dnia 31.07.2018 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne lub błędnie podane dane teleadresowe odbiorcy.
 2. Warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody, stanowiącego potwierdzenie odebrania nagrody.
 3. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę, przez podpisanie listu przewozowego dołączonego do przesyłki, jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika.
 4. W momencie odbioru przesyłki z nagrodą Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej.
 5. Nagroda (przesyłka z nagrodą) nieodebrana przez Uczestnika lub odmowa odbioru nagrody (przesyłki z nagrodą) przez Uczestnika albo trwająca dłużej niż 7 dni roboczych niemożliwość skontaktowania się z Uczestnikiem celem wydania i odebrania nagrody oznacza, że Uczestnik zrzeka się prawa do nagrody i nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 6. Nagrody dostarczane są na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Polski.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator [„AMPOL-MEROL KAROL SMOLEŃSKI”, ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno].
 3. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji, w szczególności przyznawaniem, rozliczaniem i wydawaniem Nagród, w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Organizator ma prawo wykorzystać dane osobowe Uczestników Akcji lub ich reprezentantów w szczególności wizerunek dla celów marketingowych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Organizatora. Ponadto Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przesyłaniem mu przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności sms, poczta e-mail, informacji marketingowych i handlowych.
 4. Uczestnik, przystępując do Akcji, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu opisanym w pkt. 3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji, przyznania i odbioru nagród.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Organizatora. 
 6. W celach określonych w pkt. 3 powyżej Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
 1. nazwa firmy
 2. imię
 3. nazwisko,
 4. adres,
 5. telefon,
 6. NIP,
 7. adres e-mail,
 8. data urodzin,

które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania nagród.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnośnie prowadzenia Akcji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora przez cały okres trwania Akcji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinno nastąpić wydanie nagrody. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 5. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, nadanym na poczcie nie później niż w terminie 10 dni od daty podjęcia decyzji przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.nawozyogrodnicze.pl zakładka “Akcja promocyjna”. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Akcji jest jednoznaczne
  z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Akcji przez Organizatora w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym podali nieprawdziwe dane lub których działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszają interesy, dobre imię Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne, w tym w szczególności za działania firm kurierskich, poczty.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikające z udziału w Akcji rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
© 2018 Ampol-Merol Karol Smoleński