Regulamin

WIOSNA 2024 z OGRÓD START – AKCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH

SPRZEDAŻ PREMIOWANA WIOSNA 2024 z OGRÓD START”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „SPRZEDAŻ PREMIOWANA WIOSNA 2024 z OGRÓD START” zwanego dalej „Akcja” jest „AMPOL-MEROL Karol Smoleński” w Wąbrzeźnie, przy ulicy Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno o numerze NIP 878-153-43-14, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Celem akcji  jest wypromowanie nawozów marki OGRÓD START, EKO START, BIO START wzrost sprzedaży oraz zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów.

 3. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Akcja organizowana jest w okresie od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.03.2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji bez wskazania przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty lub innej formy kontaktu dostępnej dla Uczestnika Akcji.

 5. Zasady uczestnictwa w Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 6. Zamierzeniem Organizatora i celem Akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Akcją (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), a  w  szczególności zasady udziału w Akcji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Akcji – zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują z chwilą aktualizacji Regulaminu Akcji dostępnego na stronie www.nawozyogrodnicze.pl. Uczestnik Akcji bez zastrzeżeń przyjmuje i potwierdza, że taka forma zmiany Regulaminu wiąże Organizatora i Uczestników Akcji.

 8. Regulamin Akcji jest jednym źródłem zasad uczestnictwa w akcji „SPRZEDAŻ PREMIOWANA WIOSNA 2024 z OGRÓD START”. Wszelkie inne materiały informacyjne, w  tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakichkolwiek podstaw do wysuwania roszczeń przez Uczestników.

 9. Przez cały czas trwania akcji „SPRZEDAŻ PREMIOWANA WIOSNA 2024 z OGRÓD START” Uczestnicy mogą zasięgnąć wszelkich informacji związanych z  uczestnictwem z Akcji telefonicznie pod numerem: 56 688 20 82, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej  adres e-mail: akcja@ogrodstart.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Udział w Akcji mogą wziąć:

 1. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące zakupu towarów objętych Akcją od Dystrybutora biorącego udział w Akcji na potrzeby prowadzonej przez te osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej (odsprzedające towar objęty Akcją klientowi ostatecznemu).

 2. podmioty mające status osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które dokonują zakupu towarów objętych Akcją od Dystrybutora biorącego udział w Akcji na potrzeby prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej (odsprzedające towar objęty Akcją klientowi ostatecznemu) zwany dalej „Uczestnikiem”. Oświadczenia w imieniu tych podmiotów mogą składać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w odpowiednim rejestrze albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 1. Akcja obejmuje wszystkie produkty marki OGRÓD START, EKO START, BIO START, których właścicielem jest firma AMPOL-MEROL Karol Smoleński.

 2. Nagrodą jest: karta upominkowa Orlen o wartości 200 zł  za zakup nawozów granulowanych, płynnych i innych produktów oznaczonych markami wymienionymi w pkt. 2 od Dystrybutora biorącego udział w Akcji o łącznej wartości minimum 5000 zł netto w okresie od 01.10.2023 r. do 31.03.2024 r. UCZESTNIK AKCJI MOŻE ODEBRAĆ MAKSYMALNIE 1600 ZŁ W DANEJ EDYCJI AKCJI.

 3. Każdy Uczestnik może zdobyć więcej niż jedno doładowanie karty upominkowej Orlen, stosownie do wielkości dokonanych zakupów i postanowieniami tego Regulaminu. Zakupy produktów oznaczonych markami wymienionymi w pkt. 2 sumowane są w okresie trwania Akcji. Przesłanką uzyskania nagrody jest każdorazowe spełnienie warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 4. Lista Dystrybutorów, biorących udział w Akcji dostępna u Przedstawicieli Regionalnych Organizatora, bądź w siedzibie firmy.

 5. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić elektroniczne na stronie nawozyogrodnicze.pl.

 6. Warunkiem uzyskania nagrody jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. zakup Produktów objętych Akcją zgodnych z pkt. 2, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3 powyżej przez podmioty wskazane w punkcie 1,

 2. wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego oraz załączenie skanu faktur na stronie nawozyogrodnicze.pl do dnia 30.04.2024 r.
 1. W okresie od 15.01.2024 r. do 30.04.2024 r. Uczestnik zobowiązany jest zadeklarować chęć uczestnictwa, zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, tj. w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Formularz zgłoszeniowy zawierający braki wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) lub brak osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w Akcji oraz brak akceptacji Regulaminu jest nieważny i w takiej sytuacji Organizator nie wyda na jego podstawie nagrody. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych i adresowych.

 2. W Akcji nie mogą uczestniczyć:

 1. pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci,

 2. przedsiębiorcy powiązani rodzinnie lub kapitałowo z Dystrybutorem, najbliżsi członkowie rodzin Dystrybutora, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci,

 3. pracownicy Dystrybutora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci.

 1. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi udziału w Akcji w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa powyżej uznaje się w szczególności:

 • naruszenie przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu,

 • jeżeli Uczestnik przestał spełniać warunki udziału w akcji, tj. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • stwierdzenie jakichkolwiek innych nieprawidłowości, które mogą być uznane jako postępowanie niewłaściwe w trakcie trwania akcji, np. podejrzenia, że zakupy dokonywane są pozornie, jedynie w celu uzyskania nagrody, a więc w sposób nieuczciwy lub niezgodny z zasadami Regulaminu lub w jakikolwiek inny sposób budzący wątpliwości co do istnienia podstawy przyznania nagrody.

 1. Organizator informuje Uczestników, o których mowa w punkcie 1.a) i 1.b), że uzyskana przez nich nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu we własnym zakresie przez tych Uczestników.

 2. Uczestnikowi uprawnionemu do odbioru nagród nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrody innego rodzaju, wymiany nagrody na równowartość nagrody w pieniądzu lub przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

 3. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.

 4. Uczestnik nie może rościć niewykorzystanych środków pieniężnych od firmy AMPOL-MEROL Karol Smoleński po upływie ważności karty upominkowej Orlen.

 5. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wydania nagrody lub zażądać zwrotu nagrody w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Uczestnik ubiega się o odbiór nagrody w związku z zakupem produktów, który faktycznie nie miał miejsca lub gdy nastąpił zwrot produktów do Dystrybutora.

 6. Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na to, aby Organizator dokonał weryfikacji z dystrybutorem, który sprzedał produkty Uczestnikowi, faktur dokonania zakupów produktów przez Uczestnika w określonych ilościach, w tym w szczególności faktur występowania odpowiednich faktur sprzedaży i braku wystawienia korekt, które odpowiednio obniżyłyby wartość zakupów stanowiących podstawę do przyznania nagrody.

 7. W przypadku, gdy nie zostały dostarczone przez Uczestnika informacje bądź dokumenty potwierdzające prawo do przyznania nagrody, bądź Organizator poweźmie wątpliwości co do tego, czy jest ona należna, a jeśli tak to termin jej dostarczenia zostanie odpowiednio przesunięty do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji służących potwierdzeniu faktu, czy nagroda jest należna i w jakiej wysokości.

ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrody dostarczane są przesyłką kurierską lub przez Przedstawicieli Regionalnych Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres i osobę w wypełnionym formularza. Organizator zastrzega sobie realizację nagród do dnia 30.09.2024 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne lub błędnie podane dane teleadresowe odbiorcy.

 2. Warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody i odesłanie potwierdzenia na adres siedziby firmy bądź na adres e-mail: akcja@ogrodstart.pl w terminie 30 dni od dnia otrzymania  przesyłki. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia odbioru nagrody, Organizator ma prawo zażądać zwrotu nagrody.

 3. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę, przez podpisanie listu przewozowego dołączonego do przesyłki, jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika.

 4. W momencie odbioru przesyłki z nagrodą Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej lub Przedstawiciela Regionalnego Organizatora.

 5. Nagroda (przesyłka z nagrodą) nieodebrana przez Uczestnika lub odmowa odbioru nagrody (przesyłki z nagrodą) przez Uczestnika albo trwająca dłużej niż 7 dni roboczych braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem celem wydania i odebrania nagrody oznacza, że Uczestnik zrzeka się prawa do nagrody i nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 6. Nagrody dostarczane są na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Polski.